A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Хмільницький аграрний центр професійно-технічної освіти"
Вінницька область

Методична робота

 

               Мар'євич Тетяна Іванівна 

Кваліфікаційна категорія: методист вищої категорії

Стаж роботи на посаді:  12 років

Освіта за фахом:  учитель математики і фізики
Педагогічний стаж:  38 років
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії, 
Педагогічне звання: викладач-методист 
 

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні зростає значення методичної роботи як одного з основних складників системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, активізації творчого потенціалу кожного педагога.  

Методичний кабінет ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр ПТО» відіграє важливу роль в організації ефективної методичної роботи навчального закладу. Він є центром методичної роботи, методичної допомоги викладачам, майстрам виробничого навчання, вихователям, практичному психологу, місцем, де створені умови для підготовки педагогів до занять, центром науково-педагогічної інформації.

Робота методичного кабінету організована за кількома напрямками:

 • спонукання педагогічних працівників до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

 • накопичення та зберігання власних напрацювань педагогів навчального закладу, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

 • інформування педагогів про надбання педагогічної науки;

 • створення сприятливих умов для самоосвіти педпрацівників у межах навчального закладу;

 • організація заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників;

 • охоплення максимальної кількості педагогів методичною роботою і надання їм необхідної допомоги;

 • підвищення рівня навчально-виховної роботи тощо.

У ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр ПТО» підготовку кваліфікованих робітників забезпечують 66 педагогічних працівників. Педагоги постійно приділяють велику увагу вихованню у здобувачів освіти поваги до обраної професії, підвищенню загального рівня культури та формування світогляду, виховують творчу особистість, яка протягом свого життя буде займатися самоосвітою, виявляти ініціативу та активність.

  

Згідно з річним планом методичної роботи ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр ПТО» вся методична робота в навчальному закладі спрямована на розвиток творчої особистості педагога та здобувача освіти; підвищення рівня теоретичної і науково-методичної підготовки; організацію навчально-виховного процесу та на реалізацію проблеми навчального закладу   «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес». Науково-методична робота з педагогами ведеться в індивідуальній,  груповій та масовій формах. У пошуку форм методичної роботи, її пріоритетних напрямів використовується диференційований підхід, а також враховуються побажання і запити кожного педагога через анкетування та діагностування, яке проводилося наприкінці минулого навчального року.  

Підвищенню якісного складу педагогів сприяє активне впровадження в освітній процес педагогічних інноваційних технологій, зокрема особистісно орієнтованого навчання, ІКТ, проектних та інтерактивних технологій.

Для керівництва науково-методичною роботою на базі методичного кабінету створено методичну раду, до складу якої входять заступники директора, методист, голови методичних комісій, керівник науково-дослідницької групи учнів «Пошук», практичний психолог та бібліотекар (керівник пошукової групи учнів «Слідопит»).

Протягом попереднього навчального року методична рада провела чотири засідання. В основному розглядалися питання роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою навчального закладу, курсової перепідготовки педагогічних кадрів, вивчення передового досвіду педагогів навчального закладу, чергової атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році, організації методичної роботи, організації повторення навчального матеріалу та підготовки здобувачів освіти до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, ДКА. Також розглядалося питання, пов'язане з моніторингом запроваджених Державних стандартів професійно-технічної освіти. З метою вивчення рівня засвоєності здобувачами освіти умінь і навичок відповідно до Державних стандартів ЗП(ПТ)О вивчався стан викладання спеціальних предметів, проводилось анкетування серед викладачів, майстрів виробничого навчання та здобувачів освіти, аналізувалися результати олімпіад, конкурсів фахової майстерності, проводилися зрізи знань. Результатом вивчення Державних стандартів ПТО творчими  групами став звіт у червні місяці цього року.   

Велика роль у методичній роботі відводиться методичним комісіям. Наказом про організацію навчально-методичної роботи у навчальному році створені методичні комісії за напрямками роботи і затверджені голови методичних комісій.

У навчальному закладі працюють 7 методичних комісій.

Засідання методичних комісій відбуваються згідно з графіком – один раз на місяць (10 засідань у навчальному році). Тематика їх різна. Вони проводяться в традиційній і нетрадиційній формах. 

Методичні комісії на засіданні методичної ради аналізують свою роботу за рік і відображають її у «Підсумках роботи методичної комісії за минулий навчальний рік», планують також завдання методичної комісії на новий навчальний рік. У папках методичних комісій містяться матеріали про кількісний і якісний склад педагогічних працівників МК, їх курсову перепідготовку, графік відкритих уроків, та графік взаємовідвідування членами методичної комісії, план роботи на місяць, звіт роботи за цей місяць, протоколи засідань і матеріали до них. У своїй роботі методичні комісії підзвітні методичній раді навчального закладу. Загальний контроль за роботою методичних комісій здійснює методист.  Методичні комісії навчального закладу спрямовували свою роботу на підвищення кваліфікації педагогів. Серед педагогів було проведено анкетування, яке дало можливість виявити групу педагогів, що мають певні утруднення і потребують навчання, методичної допомоги, та групу педагогів, що мають високий рівень професійної підготовки і можуть поділитися досвідом. З цією метою у навчальному закладі працюють фахові школи: «Школа педагогічної майстерності викладачів», «Школа майстра виробничого навчання», «Школа початківця», «Школа ППД».

Основні завдання, що стоять перед педагогами:

 • забезпечити безперервність роботи щодо підвищення рівня психолого-педагогічної  компетентності на діагностичній основі та з урахуванням їх інтересів й індивідуальних особливостей;

 • підвищити рівень практичного ознайомлення з інноваційними технологіями навчання;

 • практична пропаганда інноваційних технологій;

 • спонукати до педагогічної творчості, самоосвіти, самовдосконалення.

Одним із напрямків методичної роботи ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр ПТО» є організація роботи з початківцями. Завдання цієї роботи – надати допомогу початківцям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвивати вміння використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, спонукати початківців до творчої активності.

Основні завдання, що стоять перед педагогами-наставниками: надати молодим педагогам-початківцям фахову, методичну, психологічну, педагогічну допомогу у розв’язанні першочергових проблем, які виникають у процесі педагогічної діяльності;  враховуючи потреби можливості початківців, удосконалити їх майстерність, озброїти освітніми інноваційними знаннями, методикою та технологією навчання. У школах початківців працюють два майстри виробничого навчання та три викладача. Всі засідання продумані, заняття проходять цікаво, невимушено, активно.

Методичні комісії проводять предметні тижні, які дають можливість започаткувати нові форми роботи, виявити здібних учнів, дістати інформацію про професійний рівень педагога та особистісний розвиток учнів. Кожний із тижнів – серйозна колективна творча праця, свято, завчасно й добре організоване членами методичної комісії. 

На належному рівні проведиться методичний тиждень, тиждень «Ініціатива і творчість молодих», тиждень книги, тиждень Права, тиждень здорового способу життя, тиждень військово-патріотичної роботи, тиждень безпеки дорожнього руху, тиждень цивільного захисту, тиждень охорони праці. Вони проводяться згідно з планом. Під час проведення методичного тижня педагоги навчального закладу удосконалюють професійну майстерність, збагачуються педагогічним досвідом. Методичний тиждень включає відкриті уроки досвідчених педагогів навчального закладу, відкриті виховні заходи; семінар-практикум; виставку новинок методичної та педагогічної літератури в методичному кабінеті, виставку дидактичного та роздаткового матеріалу викладачів, які атестуються, «Методична скринька» (виставка-огляд напрацювань педагогів).

Підготовлені і проведені методичним кабінетом заходи сприяють підвищенню творчого потенціалу педагогічних працівників, активному впровадженню інноваційних технологій в освітній процес. Так, наприклад:

 • «Психологічний тренінг педагогічної майстерності» («Школа майстра виробничого навчання») проводився з метою усвідомлення педагогами особистісної позиції самореалізації у професії; систематизації знань про особливості педагогічного спілкування; активізації процесу особистісного саморозвитку та самовдосконалення;

 • круглий стіл «Використання інтерактивних методів навчання» («Школа педагогічної майстерності викладачів») проводився з метою широкого використання інтерактивних методів у навчанні; розвитку особистості; формування його компетенції, що дає можливість не тільки доповнити і поглибити знання учнів, але й формувати у них компетенції, яких потребує сучасне життя, зокрема: соціальні, полікультурні, комунікативні, інформаційні, саморозвитку та самоосвіти; продуктивної та творчої діяльності;

 • семінар – практикум «Методичні прийоми для перевірки домашньої роботи» («Школа педагогічної майстерності викладачів») проводився з метою ознайомлення з ігровими формами перевірки домашнього завдання, з різними методич­ними прийомами, які дозволяють розвивати в здобувачів освіти зоро­ву пам'ять, тренувати уважність і відповідальність за кінцевий результат, викликати зацікавленість і бажання взяти участь в уроці;

 • семінар «Використання міжпредметних зв’язків на уроках теоретичного та виробничого навчання» («Школа педагогічної майстерності викладачів») проводився з метою показати важливість міжпредметних зв'язків у процесі викладання, так як вони сприяють кращому формування окремих понять всередині окремих предметів, загальноосвітніх і спецпредметів та виробничого навчання;

 • семінар «Особистісно орієнтовний підхід у навчанні» («Школа початківця» 1-й рік навчання) проводився з метою показати початківцям переваги особистісно  орієнтованого навчання перед традиційним, розповісти про впровадження ООН педагогами нашого навчального закладу, а також з метою  роз’яснити початківцям, що особистісно орієнтоване навчання має на меті розвиток і саморозвиток особистості учня як суб'єкта пізнавальної та предметної діяльності, яке покликане забезпечити кожній дитині, спираючись на її здібності, нахили, інтереси, ціннісні орієнтації, можливість реалізувати себе в різних видах діяль­ності. І завдання педагога — допомогти розкритися особистості, створити на уроці умови для її всебічного розвитку та ін.  

Для підвищення ефективності методичної роботи в закладі було проаналізовано стан роботи з педагогічними кадрами на засіданнях педагогічної, методичної рад, організовано виставку творчих доробок, проведено заходи щодо підвищення якості навчально-виробничого та всього освітнього процесу.

Творчі доробки педагогів представлені на методичних виставках: «Дидактичний та роздатковий матеріал викладачів, які  атестуються», «Дидактичний та роздатковий матеріал викладача …»,  «Вісті з відкритих уроків та виховних заходів у … (місяці) ». Матеріали, представлені на виставці,  показали, що педагоги спрямовують свою роботу на підвищення якості і результативності навчання учнів, прагнуть активізувати їх пізнавальну діяльність, розвинути їх творчі здібності.

Однією з найпоширеніших  форм навчально-методичної роботи є відвідування уроків і позаурочних  заходів, спрямованих на обмін  досвідом  та  його поширення, на взаємодопомогу у роботі. Педагоги кожної методичної комісії складають графік взаємовідвідування уроків, графік відкритих уроків. Протягом року вони відвідують уроки один в одного, про що залишають записи в «Журналі взаємовідвідування уроків».

Елементи інноваційних технологій стали нормою майже на кожному уроці педагогів навчального закладу, які прикладають всі зусилля для того, щоб уроки були цікавими, насиченими, орієнтованими на особистість здобувача освіти, забезпечували міцність засвоєння знань, розвивали логічне мислення, сприяли творчому пошуку.

Особлива увага приділяється самоосвіті педагогів як обов’язковому елементу розвитку їх професійної компетентності. Усі педагогічні працівники складають плани самоосвіти на навчальний рік, в яких особливе значення надавалось творчій роботі над удосконаленням освітнього процесу, роботі над індивідуальною методичною темою та темою навчального закладу. Викладачі оформляють папки із самоосвіти, де накопичують різноманітний матеріал: нормативні документи, педагогічні знахідки, тощо. Методистом навчального закладу випускаються методичні інформаційні бюлетені.

Педагоги беруть участь у різних конкурсах організованих НМЦ ПТО Вінницької області, Вінницьким державним центром естетичного виховання здобувачів  ЗП(ПТ)О, Вінницьким обласним управлінням КФВС МОН України.

У ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр ПТО» організовуються і проводяться: фаховий конкурс «Педагог року» в номінаціях «Викладач року», «Майстер виробничого навчання року», огляд-конкурс «Кращий навчальний кабінет», «Краща лабораторія». Конкурс професійної майстерності «Педагог року» показав, що значно зріс творчий потенціал викладачів, а майстрам виробничого навчання потрібно підвищити рівень теоретичної та методичної підготовки.

Одним із важливих напрямків діяльності методичної роботи навчального закладу є забезпечення розвитку нахилів та здібностей учнів. Тому діяльність педагогічного колективу і спрямована на розвиток  творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання творчо здібних здобувачів освіти. Так, за останні два роки значно збільшилася кількість переможців, призерів різних конкурсів, пошуково-дослідницької роботи.

Пріоритетним завданням освітнього процесу навчального закладу є всебічний розвиток здобувачів освіти, зокрема творчих здібностей особистості. Саме з цією метою створено творчі групи педагогів «Палітра творчості», «Впровадженя інноваціцйних технологій у навчально-виховний процес» (за методичною проблемою навчального закладу), «Професійна спрямованість викладання загальноосвітніх предметів». Викладачі цих творчих груп вважають, що завдання педагога – допомогти здобувачеві освіти знайти себе в житті; пробудити та розвинути в ньому те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою.

Робота творчої групи проводиться відповідно до плану на поточний навчальний рік. План складає керівник творчої групи і погоджує з методистом, а затверджує його директор навчального закладу. Засідання проводяться відповідно до плану роботи творчої групи на поточний навчальний рік.  

Організована робота із підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Перспективного плану курсової перепідготовки. Протягом 2021 року пройшли курсову підготовку такі педагоги: Бахіна А. В., Бойко О. І., Вознюк О. М., Дубовіцька М. В., Косіцька С. В., Мар’євич В. І., Стаднійчук С. А., Черненко І. І.

Наприкінці минулого навчального року всі педагогічні працівники заповнювали карту особистісного зростання викладача (майстра виробничого навчання). Аналіз даних карток дав підстави зробити висновок, що рівень фахової майстерності педагогів зріс, що педагогічний колектив реалізував мету навчання, поставлену на початку навчального року.  

Заступник директора з теоретичного навчання Грабчак Л. І. здійснила моніторинг навченості учнів, результатів участі здобувачів освіти у Всеукраїнських, обласних конкурсах з загальноосвітньої підготовки та ЗНО.  

Аналіз стану методичної та навчально-виховної роботи дає підстави вважати, що науково-методична проблема навчального закладу «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» педагогічним колективом реалізується.

Триває поповнення методичного кабінету методичною, сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами педагогічних працівників навчального закладу.


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування